4 فروردین 1397
صفحه اصلی

پروفسور هاروارد استعفا می دهد در حالی که ادعاهای آزار و اذیت جنسی دارد

پشتیبانی شده توسط دانشگاه هاروارد استعفا می دهد در حالی که ادعاهای برهم زدن جنسیت استثنایی SAULMARCH 6 2018 ادامه خواندن mainShow این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum magnum window getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه عملکرد عکس var story fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document داستان getElementById