3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

روز نخست وزیر در دفتر تعیین شده است

پشتیبانی شده توسط N Y RegionChancellor اولین روز در دفتر است SetBy ELIZABETH HARRISMARCH 9 2018 ادامه خواندن mainShape این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum magnum window getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize عکس تابع var شکل fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story var adAgg